Biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Den biomedicinska analytikern har ett spännande yrke och kallas ofta för ”sjukdomsdetektiven” där utmaningen är att identifiera och finna orsaken till olika sjukdomar. Som biomedicinsk analytiker har du en nyckelroll i vårdkedjan genom dina kunskaper och din förmåga att utföra och värdera olika biomedicinska analyser.

Arbetet är mycket självständigt och utförs både manuellt och med hjälp av avancerad teknisk utrustning. Huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap innebär såväl praktisk som teoretisk kunskap om olika analys- och mätmetoder.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och ger kunskap inom biomedicin, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Redan under första terminen introducerar vi dig till ämnena och det kommande yrket.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid ett av våra partneruniversitet i Danmark, Finland, Norge eller på Island. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik/VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ger möjligheter till färdighetsträning vid laboratorium inom olika verksamhetsområden.

Inom programmet får du laborativ träning i ett brett urval av metoder med applikation på olika områden exempelvis klinisk kemi, histopatologi, mikrobiologi och molekylärbiologi.

De flesta av laborationerna är förlagda till vår biomedicinska plattform, ett nationellt unikt undervisnings- och forskningslaboratorium, belägen på Länssjukhuset Ryhov. Plattformen fungerar som en mötesplats för studenter, lärare och personal inom Region Jönköping.

Nyroz, student, berättar mer om programmet

Arbetsmarknad

Den legitimerade biomedicinska analytikern har goda möjligheter till arbete under de närmaste åren. På fem och tio års sikt förbättras jobbmöjligheterna ytterligare, då många biomedicinska analytiker går i pension kommande år. Detta skapar stora möjligheter till arbete de närmaste åren, uppger Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer.

Som biomedicinsk analytiker har du en nyckelroll i vårdkedjan genom dina kunskaper och din förmåga att självständigt utföra och värdera olika biomedicinska analyser. Arbetsfältet kan vara inom hälso- och sjukvård, rättsmedicin, djursjukvård, privata laboratorier samt inom forskning.

Efter utbildningen

3 år, 180 hp. Programmet leder fram till biomedicinsk analytikerexamen inklusive filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Biomedicinsk analytikerexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Maysae, före detta student, berättar mer om programmet

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 24
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52339
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Dispens medges från kravet i Biologi 2, Kemi 2 eller Biologi B, Kemi B. Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi 1 och Kemi 1 eller Biologi A, Kemi A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Laboratoriemetodik, introduktionskurs, 7,5 hp
Kursen ger en inblick i den kommande yrkesfunktionen genom träning i grundläggande laboratoriemetodik samt genom fältstudier inom Laboratoriemedicin.

Kemi, 7,5 hp
Kursen behandlar kemi med inriktning mot kemins tillämpning inom laboratoriemetodiken.

Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi.

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
Kursen behandlar vetenskapsteori och forskningsmetodik samt statistik, vilket ger grundläggande kunskap om hur en rapport utformas samt ett vetenskapligt förhållningssätt som skall ligga till grund för fortsatta högskolestudier.

Termin 2

Biokemi I, 7,5 hp
Kursen behandlar den biokemi som ligger till grund för immunologi, medicinsk mikrobiologi, medicinsk och fysiologisk kemi samt biomedicinsk laboratoriemetodik.

Biokemi II, 7,5 hp

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, 7,5 hp
Kursen behandlar de vanligast förekommande sjukdomstillstånden och sjukdomar i människokroppen.

Medicinsk mikrobiologi, 7,5 hp
Kursen behandlar allmän och speciell mikrobiologi i relation till infektionssjukdomar, deras diagnostik och behandling samt mikrobiologisk flora hos den friska individen.

Termin 3

Molekylärbiologi, 7,5 hp
Kursen behandlar cellbiologi och molekylärbiologisk teori och ger insikt i grundläggande metodologiska principer inom molekylärgenetisk laboratoriemetodik.

Immunologi, 7,5 hp
Kursen behandlar immunsystemets uppbyggnad och funktioner samt samspelet mellan immunologiska faktorer och olika sjukdomstillstånd.

Transfusionsmetodik, laboratoriemetodik 7,5 hp
Kursen behandlar olika blodgruppssystem, blodgruppsserologiska metoder och transfusionslära.

Klinisk kemi, 7,5 hp
Kursen behandlar kliniskt kemiska laboratorieundersökningar på den friska och sjuka människan.

Termin 4

Morfologisk cellbiologi, 6 hp
Kursen behandlar humana vävnaders histologi, tumörbiologi samt organrelaterad histopatologi.

Laboratoriemetodik, grundläggande, 16,5 hp
Kursen behandlar den laboratoriemetodik som utgör basen i arbetet inom det biomedicinska laboratoriefältet.

Hematologi, 7,5 hp
Kursen behandlar blodbildning och sjukdomar i blodet.

Termin 5

Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs, 22,5 hp
Kursens mål är att studenten skaffar sig fördjupad metodkunskap genom tillämpade studier med integrering av teoretiska och praktiska kunskaper samt färdighetsträning inom kliniskt laboratoriearbete, samt kunskaper om kvalitets-arbete och utvärderingsmetoder.

Laboratoriemetodik, fördjupningskurs, 15 hp

Termin 6

Vetenskaplig fortsättningskurs inom biomedicinsk laboratorievetenskap, 7,5 hp
Kursens mål är att studenten inhämtar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistisk analys samt ökad färdighet i tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Examensarbete, 15 hp
Kursens mål är att den studerande skall utföra ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudämnet Biomedicinsk laboratorievetenskap, genom att använda relevanta vetenskapliga metoder.

När du genomfört alla kurser som ingår i programmet med godkända resultat kan du ta ut en Biomedicinsk analytikerexamen som sedan ligger till grund för att du kan ansöka om att bli legitimerad biomedicinsk analytiker. Examen inkluderar också en Filosofie kandidatexamen i ämnet.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2016-10-04

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-11
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information