student

Mål och bedömning

Mål och bedömning

Bedömningen av VFU utgår från att studenten utvecklas från novis till professionell. Varje VFU bedöms utifrån lärandemålen i kursplanen och dessa lärandemål konkretiseras i bedömningsmatrisen. Progressionen synliggörs genom att nya lärandemål successivt tillkommer vid varje VFU och i bedömningsmatrisen. Bedömningen av den sista VFU:n utgår från utbildningens examensmål.

VFU bedöms av en HLK-lärare i samråd med den utsedda handledaren på skolan. Under varje VFU, förutom VFU I kommer du få besök av en HLK-lärare. Vem som blir din HLK-lärare meddelas via e-post någon vecka före VFU-periodens start. HLK-lärarens besök syftar bland annat till att anknyta VFU-erfarenheterna till undervisningen i den högskoleförlagda delen av kursen. Detta sker genom samtal med dig och din handledare, och vanligen också genom HLK-lärarens närvaro när du leder och deltar i pedagogiska aktiviteter.

Din handledare funderar som din mentor under VFU-perioden. Hur handledningen kommer se ut varierar från skola till skola och från handledare till handledare och det är därför viktigt att du och din handledare i början av VFU-perioden klargör förväntrningar och krav på varandra utifrån de bedömningsdokument som finns och utifrån de förutsättningar som finns på den specifika VFU-platsen. Handledaren får information om den aktuella VFU-kursen genom att bjudas in till en handledarträff på HLK.

Bedömningsdokument VFU

Efter varje VFU-period ska din handledare tillsammans med dig gå igenom och fylla i ett bedömningsdokument. Bedömningsdokument består av de tre delarna handledningsunderlag, bedömningsmatris och utvecklingsunderlag och utgör ett av de underlag HLK-läraren har för sin betygsättning. Bedömningsunderlaget ska betraktas som handledarens utvärdering av dina prestationer med utgångspunkt från målen i kursplanen. Ett exemplar lämnas till utsedd HLK-lärare och ett exemplar behåller du själv. Bedömningsunderlaget är, precis som namnet beskriver, ett underlag för bedömning och ska alltså inte förväxlas med betyg.

Bedömningsunderlagets tre delar

Handledningsunderlag- Vid första kontakten fylls handledningsunderlaget i utifrån de förväntningar, baserade på kursplanochbedömningsmatris som studenten respektive handledaren har på VFU:n. Detta används sedan som underlag för handledningssamtalet under VFU:n.

Bedömningsmatris- Innehållet i bedömningsmatrisen gås igenom med studenterna på HLK före VFU-periodens start. Handledaren fyller i matrisen och kommunicerar den med studenten vid avslutande handledningssamtal.

Utvecklingsunderlag- Utvecklingsunderlaget är ett framåtsyftande dokument där studenten respektive handledaren beskriver utvecklingsområden som studenten behöver jobba vidare med. Dessa områden utgör utgångspunkt för nästkommande VFU:s handledningsunderlag. Studenten ansvarar för att det finns med vid första kontakten med handledaren. Det är viktigt att poängtera att kursplanen och bedömningsmatrisen är basen för skrivningar i detta dokument.

Kursplaner

I kursplanen anges lärandemålen för VFU. Bifoga gärna kursplanen i samtalet med din handledare:

Betyg

I kursplanen framgår vad du som student ska fullgöra för att uppnå ett godkänt betyg på VFU-perioden samt vilken skala som är aktuell. VFU har en tregradig skala (VG, G respektive U).

Underlag för betygsättning utgörs av besök av HLK-lärare på VFU platsen, samtal med student och handledare, skriftligt bedömningsdokument från handledare samt i vissa fall skriftliga uppgifter.

Betygskriterier grundlärare VFU II IIIPDF

Betygskriterier grundlärare VFU IVPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IIPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IIIPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IVPDF

Betygskriterier ämneslärare VFU II IIIPDF

Frånvaro

Frånvaro antecknas av handledaren i bedömningdokumentet. HLK-läraren avgör i samråd med handledaren om och i så fall hur mycket av frånvaron som ska tas igen. Detta är en individuell prövning, det finns alltså inte någon generell regel "hur mycket man får vara borta". En avgörande faktor är om du som student uppnått lärandemålen i VFU. Lärandemålen för VFU är formulerad i respektive kursplan länka.